Về chúng tôi

GIỚI THIỆU CHUNG

  1. Thành lập Trụ sở chính tại Hà Nội với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc
  2. Công ty thành lập văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
  3. Thành lập Trụ sở chính tại Hà Nội với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc
  4. Công ty thành lập văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
  5. Thành lập Trụ sở chính tại Hà Nội với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc
  6. Công ty thành lập văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
  7. Thành lập Trụ sở chính tại Hà Nội với 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc
  8. Công ty thành lập văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh